Condicions generals de contractació

A continuació s’exposa el document contractual que regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web www.casagispert.es propietat de EYA GISPERT SLU, (en endavant el prestador). L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

– Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
– Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
– Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.casagispert.es del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’usuari és EYA GISPERT SLU, amb domicili social a Barcelona, ​​Carrer Sombrerers, 23 N.I.F. B08162067, inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 26379, Foli 90, Full 10.3349-B i amb telèfon d’atenció al client 93 844 6000, i d’una altra,

L’usuari, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

Objecte del Contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

Procediment de contractació

El procediment de contractació únicament podrà ser realitzat en l’idioma català o castellà. En cas que pogués dur-se a terme en un altre idioma serà indicat abans d’iniciar el procediment de contractació.

L’usuari per poder accedir als serveis oferts pel prestador, s’haurà de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat , de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei oa les exigències de la moral i bons costums.

Lliurament de comandes

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l’usuari amb excepció de les comandes que incloguin caixes d’oli en format PET, que podran ser lliurats per l’agència de transports al portal, no estant obligada en aquest cas a pujar la comanda fins al domicili. De tal manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a la empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.

Sense perjudici de l’anterior el prestador haurà d’adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, i si no és així, com més aviat millor, a satisfacció del remitent com del destinatari, de manera que no podrà imputar cap responsabilitat en contra del prestador.

Preu i termini de validesa de l’oferta

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte no inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables i en tot cas s’han d’expressar en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualsevols altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase d’aquest. El client assumeix que en tot cas la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari comptarà amb el telèfon d’atenció a clients del prestador que és 93 844 6000 o via correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@casagispert.com. En tot cas s’ha d’indicar en l’assumpte del missatge o a la teleoperadora el número de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

Dret de desistiment

L’usuari disposarà d’un termini de 30 dies hàbils comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució del mateix. Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’usuari. En tot cas el producte ha de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Barcelona).

El present contracte electrònic de compra té caràcter mercantil i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les parts es sotmeten als jutjats o tribunals de Barcelona amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que pogués correspondre.

Així mateix, posem a disposició dels nostres CLIENTS el següent enllaç d’accés a la plataforma de resolució de litigis on-line oficial de la Comissió Europea.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES