POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de responsabilitat proactiva en protecció de dades:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i la seva normativa de desenvolupament, E Y A GISPERT, S.L. informa sobre el tractament de dades personals que duu a terme, tant al seu lloc web, com en els diferents àmbits de la seva activitat i les mesures de seguretat que s’apliquen al tractament de les dades personals per part de l’empresa.

Responsable del Tractament

E Y A GISPERT, S.L.
CIF: B08162067
Direcció postal: C/ Sombrerers, 23, 08003, Barcelona (Espanya)
Telèfon: 93 844 60 00 Correu electrònic: administracio@casagispert.com

Finalitats

La gestió de les diferents activitats de E Y A GISPERT, S.L. Concretament la relació comercial: la venda de productes i prestació de serveis

Legitimacions

Les diferents funcions de la E Y A GISPERT, S.L. tindran diverses bases legals del tractament:

  • Execució del contracte de prestació de serveis
  • Compliment contractual en la gestió de la relació comercial amb clients i/o proveïdors
  • Consentiment de l’afectat
  • Compliment de les obligacions legals de E Y A GISPERT, S.L.

Destinataris

No es preveu la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal

Drets

Accés, rectificació, supressió i sol·licitar la portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com, quan procedeixin, a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

1.- QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

A continuació s’identifica el responsable del tractament:

E Y A GISPERT, S.L.
CIF: B08162067
Direcció postal: C/ Sombrerers, 23, 08003, Barcelona (Espanya)
Telèfon: 93 844 60 00
Correu electrònic: administracio@casagispert.com
E Y A GISPERT, S.L. és el responsable del tractament de les dades d’aquesta pàgina web.

2.- QUINES DADES TEVES TRACTEM?

Les dades que ens han estat facilitades per tu mitjançant formulari de la nostra pàgina web i les dades proporcionades en la compra dels nostres productes i serveis i que es corresponen amb les següents dades personals: correu electrònic, mòbil, telèfon fix, nom, cognoms, data de naixement, adreça, codi postal, localitat, província, número de document nacional d’identitat o targeta de residència, sexe i nacionalitat.

Acceptació de Cookies en les pàgines web de E Y A GISPERT, S.L.

Trobaràs informació addicional en la nostra Política de Cookies.

3.- AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?

Tractem les teves dades per diferents motius, els terminis de conservació establerts, i les limitacions pel que fa a prestació de serveis, descrites a continuació:

1.- Gestionar la relació comercial i els serveis prestats i dur a bon terme la relació contractual. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil.

2.- Enviar informació i newsletters sobre Productes i Serveis

La no acceptació d’aquesta finalitat comporta que no podrem informar-te sobre les nostres novetats, col·leccions i esdeveniments. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual.

4.- QUI ÉS EL DESTINATARI DE LES TEVES DADES?

Les dades personals tractades no es cediran, tret d’obligació legal.

5.- QUINS SON ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES TEVES DADES?

Llegeix i compren els teus drets. Per a qualsevol dubte posa’t en contacte amb nosaltres:

E Y A GISPERT, S.L.
CIF: B08162067
Direcció postal: C/ Sombrerers, 23, 08003, Barcelona (Espanya)
Telèfon: 93 844 60 00
Correu electrònic: administracio@casagispert.com

També pots informar-te en la Guia per al Ciutadà editada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades mitjançant el següent enllaç: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/ GUIA_CIUDADANO.pdf

Drets ¿Què significa això?

1. Dret a ser informat Té dret a rebre informació clara, transparent i fàcilment comprensible sobre com fem servir les seves dades personals i els seus drets.

2. Dret d’accés Té dret a accedir a les seves dades personals.

3. Dret a la rectificació Té dret que es corregeixin les seves dades personals si són inexactes o incompletes.

4. Dret a la supressió També es coneix com “el dret a ser oblidat” i, en termes senzills, li permet sol·licitar la supressió o eliminació de les seves dades personals quan no hi hagi un motiu per seguir utilitzant-lo.

5. Dret a restringir el processament Té dret a “bloquejar” o suprimir l’ús posterior de les seves dades personals.

6. Dret a la portabilitat de dades Té dret a obtenir i reutilitzar les seves dades personals per a les seves pròpies fins a diferents serveis.

7. Dret a oposar-se al processament Té dret a oposar-se al processament amb fins de màrqueting directe.

8. Dret a retirar el consentiment Si ha atorgat el seu consentiment al que fem amb les seves dades personals, té dret a retirar-lo en qualsevol moment.

Et donem tota la informació sobre ells:

6.- EN QUÉ CONSISTEIX EL DRET D’ACCÉS?

Tindràs dret a obtenir de E Y A GISPERT, S.L. confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que et concerneixen, i a la següent informació: les finalitats del tractament; les categories de les dades que es tracten; els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran; si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

En aquests casos, E Y A GISPERT, S.L. et facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. A més, quan ho demanis per mitjans electrònics, la informació es facilitarà en un format electrònic d’ús comú.

Podràs exercir aquest dret cada sis mesos, llevat que hi hagi causa legítima per sol·licitar-ho, més d’una vegada, en aquest període de sis mesos.

En els casos en què es formulin sol·licituds manifestament infundades o excessives, especialment per repetitives, E Y A GISPERT, S.L. podrà cobrar un cànon que compensi els costos administratius d’atendre la petició que es correspondrà amb el veritable cost de la tramitació de la sol·licitud.

E Y A GISPERT, S.L. t’informarà sobre les actuacions derivades de la teva petició en el termini d’un mes (que es pot estendre dos mesos més quan es tracti de sol·licituds especialment complexes, ampliació que et notificaríem dins el primer mes). Si E Y A GISPERT, S.L. decideix no atendre una sol·licitud, et n’informarà, i motivarem la negativa, dins el termini d’un mes des que vas presentar la sol·licitud. Per sol·licitar l’exercici del dret d’accés, envia un email a administracio@casagispert.com

8.- EN QUÈ CONSISTEIX EL DRET DE SUPRESSIÓ, TAMBÉ CONEGUT COM “DRET A SER OBLIDAT”?

Tindràs dret a obtenir de E Y A GISPERT, S.L. la supressió de les dades personals que et concerneixen quan concorrin una de les circumstàncies següents: que no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats; que retiris a consentiment i el tractament no es basi en un altre fonament jurídic; que t’oposis al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament; que hagin estat tractats il·lícitament.

Quan E Y A GISPERT, S.L. hagi fet públiques les dades personals i estigui obligat a suprimir aquestes dades, E Y A GISPERT, S.L., tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d’adoptar mesures raonables, incloses les mesures tècniques, amb vista a informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la teva sol·licitud de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals, o qualsevol altra còpia o rèplica dels mateixos.

L’anterior no s’aplicarà: per exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació; per al compliment d’una obligació legal que requereixi el tractament de dades, o per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable; amb fins d’investigació científica o històrica o fins estadístiques, en la mesura que el dret de supressió pogués fer impossible o obstaculitzar greument l’assoliment d’aquests objectius; per a la formulació i l’exercici o la defensa de reclamacions.

Per sol·licitar l’exercici del dret de supressió, envia un email a administracio@casagispert.com.

9.- EN QUÈ CONSISTEIX EL DRET A LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT?

Tindràs dret a obtenir de E Y A GISPERT, S.L. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

a) quan hagis impugnat l’exactitud de les dades personals, durant el termini que permeti a E Y A GISPERT, S.L. verificar l’exactitud dels mateixos;

b) en el cas que consideris que el tractament és il·lícit i E Y A GISPERT, S.L. s’hagi oposat a la supressió de les dades personals i demanis en el seu lloc la limitació del seu ús;

c) que E Y A GISPERT, S.L. ja no necessiti les dades personals per a les f inalitats del tractament, però tu els necessitis per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;

d) en el cas que t’hagis oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims d’E Y A GISPERT, S.L. prevalen sobre els teus.
Quan ja tinguis limitació del tractament d’acord el present apartat, seràs informat per E Y A GISPERT, S.L. abans de l’aixecament d’aquesta limitació.
E Y A GISPERT, S.L. comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament a cada un dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. E Y A GISPERT, S.L. haurà d’informar l’interessat sobre aquests destinataris, si ho demanes.

Per sol·licitar l’exercici del dret de limitació del tractament, envia un email a administracio@casagispert.com

10.- EN QUÈ CONSISTEIX EL DRET A LA PORTABILITAT DE LES DADES?

Tindràs dret a rebre les dades personals que et concerneixin, que hagis facilitat a E Y A GISPERT, S.L., en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi E Y A GISPERT, S.L., quan: el tractament estigui basat en el consentiment, i s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

L’exercici d’aquest dret s’entén sense perjudici de les facultats atorgades pel dret de supressió.

Aquest dret a la portabilitat no s’aplicarà al tractament que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a E Y A GISPERT, S,L..

El dret a la portabilitat no s’estendrà a les dades que E Y A GISPERT, S.L. hagués inferit a partir de dades que es derivin directament de l’ús per E Y A GISPERT, S.L. dels serveis prestats. Per sol·licitar l’exercici del dret de portabilitat, envia un email a administracio@casagispert.com.

11.- EN QUÈ CONSISTEIX EL DRET D’OPOSICIÓ?

Tindràs dret a oposar-te al tractament de dades que et concerneixen, en qualsevol moment, inclosa l’elaboració de perfils.

En cas que exercitis aquest dret, E Y A GISPERT, S.L. deixarà de tractar les teves dades personals, llevat que acreditem motius legítims imperiosos perquè el tractament prevalgui sobre els teus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Per sol·licitar l’exercici del dret de rectificació, envia un email a administracio@casagispert.com.

12.- QUINS DRETS TENS EN RELACIÓ AMB LES DECISIONS INDIVIDUALITZADES AUTOMATITZADES?

En relació amb les decisions individualitzades automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, tindràs dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, llevat que sigui necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte entre tu i E Y A GISPERT, S.L.; estigui autoritzada per llei i que estableixi així mateix mesures adequades per salvaguardar els drets i llibertats i els teus interessos, o bé si es basa en el teu consentiment explícit.

En els casos en què sigui necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte i / o es basi en el consentiment, E Y A GISPERT, S.L. adoptarà les mesures adequades per salvaguardar els teus drets i llibertats i els teus interessos legítims, atorgant -com a mínim-, el dret a obtenir intervenció humana per part E Y A GISPERT, S.L., així com a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió. Per sol·licitar l’exercici del dret de rectificació, envia un email a administracio@casagispert.com.

Addicionalment, t’informem que pots dirigir-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per obtenir informació addicional sobre els seus drets.

També et vam informar, en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, que tens dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix, t’informem que pots presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no tinguis el satisfacció en l’exercici dels seus drets.

13.- MESURES DE SEGURETAT

E Y A GISPERT, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a la seva disposició per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. Tutela de les autoritats de control En cas que ho cregui oportú, podrà sol·licitar la tutela de l’òrgan de tutela corresponent a E Y A GISPERT, S.L., Agencia Española de Protección de Datos, https://www.aepd.es/, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid o a la direcció de correu electrònic dpd@agpd.es.